Overview

Agregador d'articles (RSS) que fan referència a guifi.net.
S'ha demanar que t'afegeixin la teva web per tenir-la en compte.

Persones que ho gestionen:
Gil Forcada i Albert Homs

Aquest planet s'allotja en un VPS que ens proporcionen els companys de la UJI

Consultes, peticions i debat, dirigir-se a la llista guifi-dev

Issue tracking

View all issues | Calendar | Gantt

Members

Manager: Albert Homs, Gil Forcada
Developer: Albert Homs, Gil Forcada
Reporter: Albert Homs, Gil Forcada